Algemene voorwaarden Knoop Kites

1. Partijen
1. Knoop Kites: Knoop B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10012259, gevestigd aan de Florijnweg 2 (6883 JP) te Velp (Gld), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Knoop Kites:
Website: www.knoopkites.com
E-mailadres: info@knoopkites.com
Telefoonnummer: 026 – 362 3138
Btw-identificatienummer: 821476725B01
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Knoop Kites.
4. Consument: de Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

2. Toepasselijkheid
1. Knoop Kites verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Knoop Kites en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Knoop Kites bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Knoop Kites is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Knoop Kites van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Knoop Kites.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Knoop Kites.
5. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Knoop Kites een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Knoop Kites, is aangevangen met de uitvoering.
8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde aangegaan van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten.

4. Uitvoering en levering
1. De Klant stelt Knoop Kites in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Knoop Kites.
2. Knoop Kites zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Knoop Kites altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Indien Knoop Kites voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door te geven waar Knoop Kites de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 22.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat de goederen worden bezorgd, komen de eventuele extra kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant kan alsdan ook een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald bij Knoop Kites of een specifieke andere afhaallocatie. Knoop Kites zal de goederen gedurende één maand te rekenen vanaf het moment van de overeengekomen leverdatum in bewaring nemen. Indien de Klant binnen drie werkdagen na kennisgave door Knoop Kites van voltooiing van een opdracht of na de overeengekomen afleverdatum de goederen niet heeft afgehaald, kan Knoop Kites een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een redelijke vergoeding wegens kosten voor stalling en planning in rekening brengen. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de periode van stalling is voor de Klant.
4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Knoop Kites en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Knoop Kites de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
5. Het staat Knoop Kites vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
7. Knoop Kites is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Knoop Kites de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Knoop Kites niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Knoop Kites een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

5. Eigendomsvoorbehoud
1. Elke eigendomsoverdracht op basis van de overeenkomst tussen partijen gaat, mogelijk in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Knoop Kites verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de hoofdsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht. Tenzij anders overeengekomen is het De Klant niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Knoop Kites tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
4. Wanneer De Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Knoop Kites alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Knoop Kites weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Knoop Kites de goederen op kosten van de Klant te de-installeren en retour te zenden.

6. Garantie en aansprakelijkheid
1. De Klant aanvaardt dat alle goederen en diensten worden geleverd met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Er worden geen andere garanties verleend, dan voor zover de leverancier van Knoop Kites garantie verstrekt of anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen op basis van de overeenkomst mocht worden verwacht, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 24 uur na levering Knoop Kites hieromtrent te informeren.
3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Knoop Kites het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen of vervangen. Bij herstel heeft Knoop Kites de keuze waar het gebrek wordt hersteld. De Klant is gehouden het transport te bekostigen. Slechts indien de retournering gerechtigd is, bekostigt Knoop Kites de terugzending na herstel of vervanging. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen,
De Klant Knoop Kites omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, De Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of De Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of in ieder geval indien er een 3 maanden zijn verstreken na levering, vervalt zijn recht op enige remedie/garantie. De bewijslast aangaande de toerekening van het gebrek ligt bij De Klant.
5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het geleverde onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder andere verstaan ondeskundige besturing of gebruik en gebruik waarbij gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd. De Klant zal alle op (het gebruik van) het geleverde van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van het geleverde, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Klant aansprakelijk.
7. Iedere garantie of overige aanspraak van De Klant op Knoop Kites vervalt in ieder geval indien De Klant of anderen in opdracht of met goedkeuring van De Klant wijzigingen hebben aangebracht aan of in het geleverde of ter beschikking gestelde.
8. Mocht Knoop Kites onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Knoop Kites gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekeraar niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag waaruit de schadeveroorzakende gebeurtenis is ontstaan te vermeerderen met 15%.
9. Aansprakelijkheid van Knoop Kites reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde winst.
10. Knoop Kites doet geen onderzoek naar individuele medische/lichamelijke of andere negatieve gevolgen voor een huisdier of persoon bij de verkoop van de goederen. De goederen zouden ook een negatieve invloed kunnen hebben op medisch zwakke(re) huisdieren of een eventuele allergische reactie kunnen opwerpen. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is de Klant verplicht de goederen voorzichtig te testen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik. Alle gevolgen komen voor rekening en risico van De Klant.
11. De Klant vrijwaart Knoop Kites voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Knoop Kites heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of onjuiste of onvolledige wijze van gebruik van de goederen of diensten of indien de klant heeft gehandeld in afwijking van deze algemene voorwaarden.
12. Op de producten worden behoudens in de algemene voorwaarden benoemde exoneraties 12 maanden garantie voor onzichtbare gebreken verstrekt. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Knoop Kites tot enige remedie kan worden aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na levering.

7. Prijzen en betaling
1. Deze overeenkomst is met wederzijdse instemming tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Knoop Kites niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Knoop Kites is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Knoop Kites terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar - bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Knoop Kites is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.

8. Beëindiging van de overeenkomst
1. Knoop Kites heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knoop Kites ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Knoop Kites verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Knoop Kites alle benodigde medewerking leveren waardoor Knoop Kites weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.
4. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen.

9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Knoop Kites geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, oorlog, bedrijfsstoornissen, stakingen, epidemieën, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen of uitvallen in levering van energie, tekortkomingen door partijen van wie Knoop Kites bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, ziekte in het personeelsbestand, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Knoop Kites opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan een maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Knoop Kites onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Knoop Kites bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Knoop Kites bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Intellectueel eigendomsrechten
1. Knoop Kites behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Knoop Kites zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Knoop Kites of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Knoop Kites is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Knoop Kites.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Knoop Kites valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Knoop Kites valt.

12. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en indien de overeenkomst tevens niet in een fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o BW genoemde gevallen.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde goed fysiek in bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Knoop Kites, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene voorwaarden, maar is hiertoe niet verplicht.
5. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders dan de door Knoop Kites geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Knoop Kites op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van Knoop Kites terug. Knoop Kites betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
7. Knoop Kites is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de goederen heeft terugontvangen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Knoop Kites zal de goederen afhalen of de Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Knoop Kites heeft medegedeeld, aan Knoop Kites retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
8. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor de Consument te vergemakkelijken stelt Knoop Kites het hieronder vermelde formulier aan de Consument ter beschikking. De Consument kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan Knoop Kites
Florijnweg 2
6883 JP
Velp (Gld)
Nederland

info@knoopkites.com
www.knoopkites.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen wil/willen(*) herroep/herroepen (*)

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen Consument(en)
• Adres Consument(en)

• Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
• Datum(*)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Knoop Kites | Ruim assortiment Vliegers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel